افتخار آفرینی دانش آموزان دبستان دکتر هشترودی

 

افتخار آفرینی دانش آموزان دبستان دکتر هشترودی در جشنواره جابربن حیان