برگزاری سومین جلسه شورای دانش آموزی

سومین جلسه شورای دانش آموزی

گزارش تصویری