جلسه سفیران سلامت در مورد سرماخورگی

سفیران سلامت با خانم میرعلی اکبر در مورد سرماخوردگی جلسه برگزار نمودند...

 

گزارش تصویری