بازارچه کارآفرینی پایه ششم و هفتم مجتمع دکتر هشترودی

صنعت و علم و کار و سرمایه         مقتدر شد چو گشت هم پایه

بازارچه کارآفرینی

کاری مشترک از دانش آموزان پایه ششم و هفتم