برگزاری ویژه برنامه دهه فجر توسط پنجمی ها

امروز پنجمی ها ویژه برنامه دهه فجر را بسیار زیبا اجرا نمودند. مجری برنامه مهرزاد مومنی بود که توانست به خوبی حق مطلب را ادا کند. همچنین دانش آموزان مراد حاصل و عزیزی موسیقی صحنه را می نواختند و دانش آموزان صدر و صدقیانی و شیدفر نیز همسرایی نمودند. دانش آموز رضوی فرد توجه دانش آموزان را به کارهای شگفت انگیزی جلب کرد و در آخر نیز لشگری با صدای بسیار زیبایش توجه همگان را به خود جلب نمود.

گزارش تصویری