شرایط بورسیه مستمر ویژه دانش آموزان ممتاز

شرایط بورسیه مستمر ویژه دانش آموزان ممتاز از کلاس هفتم تا کنکور 

الف- برای ورود دانش آموزان پایه ششم به هفتم ، یک آزمون هماهنگ برگزار می گردد و از بین پذیرفته شدگان افراد برتر به شرح زیر بورسیه می شوند

پنج نفر اول مشمول 50 درصد تخفیف از کل شهریه برای ثبت نام می باشند.

پنج نفردوم مشمول 30درصد تخفیف از کل شهریه برای ثبت نام می باشند.

ب- برای ورود دانش آموزان پایه نهم به دهم ، یک آزمون هماهنگ برگزار می گردد و از بین پذیرفته شدگان افراد برتر به شرح زیر بورسیه می شوند

پنج نفر اول مشمول 50 درصد تخفیف از کل شهریه برای ثبت نام می باشند.

پنج نفردوم مشمول 30درصد تخفیف از کل شهریه برای ثبت نام می باشند.

ج- برای ورود دانش آموزان میان پایه ( هفتم به هشتم، هشتم به نهم و دهم تا دوازدهم ) هر سال به 5 نفر از دانش آموزان برتر هر پایه  ، بر اساس تشخیص و معرفی مدیر مقطع مربوط، 50 درصد تخفیف از کل شهریه به عنوان بورسیه اهدا می گردد. 

با آرزوی موفقیت برای کلیه دانش آموزان عزیز

مدیریت مجتمع دکتر هشترودی